......ข้อมูลสิทธิว่าง รอบที่ 2 เดือนตุลาคม 2557.....มาแล้วครับ

เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สปสช.
สปสช.นครราชสีมา
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.สุรินทร์
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กลุ่มงานประกันสุขภาพ_สังขะ
กลุ่มประกันสุขภาพ สป.
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เครือข่ายหน่วยบริการที่ 9
กลุ่มประกันสุขภาพ สป.
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ต้นทุนหน่วยบริการ(UnitCost)
โปรแกรม MRA แบบ Online
ส่งข้อมูล 3 แผน
กระดานสนทนา
บริการ
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
Data center สปสช.
บริการอื่นๆ
วัดความเร็วอินเตอร์เน็ต
เช็ค ไอพี
ดาวน์โหลด Driver
แจ้งเตือนไวรัส
สแกนไวรัสออนไลน์
โรงพยาบาล
รพ.รัตนบุรี
รพ.ปราสาท
รพ.ลำดวน
รพ.สุรินทร์
รพ.ศีขรภูมิ
รพ.ชุมพลบุรี
รพ.พนมดงรัก
รพ.สนม
รพ.ท่าตูม
รพ.บัวเชด
รพ.จอมพระ
รพ.สังขะ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 48 คน  
  เดือนนี้ 7666 คน  
  ปีนี้ 70790 คน  
  ทั้งหมด 427623 คน  

ปฏิทินกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2557

14 ต.ค. 2557 ประชุมระบบ VDO Confelence เพื่อชี้แจงบทบาทภารกิจของกลุ่มงานประกันสุขภาพ
                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                   เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
ข่าวสารงานประกันสุขภาพ

- แบบฟอร์มแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง สำหรับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2558(แก้ไข)....ดาวน์โหลด
- แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ตามผลงานจริงปีงบประมาณ 2557  ดาวน์โหลด
- ด่วน...เร่งรัดการส่งข้อมูลการให้บริการเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง
   กองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว...ดาวน์โหลด 
- คะแนนผลการตรวจสอบคุณภาพการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ ปี 2556...ดาวน์โหลด  
- กำหนดการตรวจสอบภายในหน่วยงานสาธารณสุขในเขตจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด 
- ขอความร่วมมือ รพ.สังขะ และ สสอ.กาบเชิง,ลำดวน,พนมดงรัก
  ส่งข้อมูลค่าแรงรายบุคคล
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ กระดานสนทนา )
- ขอความร่วมมือ รพช. ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการทำนายต้นทุนบริการ  ด่วนที่สุด รายละเอียด
- ไฟล์ต่ออายุ Licence Manager ปี2557 สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบด้านประกันสุขภาพและการเงินการคลัง ด่วน ดาวน์โหลด
  หนังสือสสจ.สุรินทร์ที่ สร 0032.007/ว 1785  ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2557...ดาวน์โหลด
- การจัดทำแผนประมาณการรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งภายในวันที่ 21 ต.ค. 2556 ดาวน์โหลด
- หนังสือขอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ดาวน์โหลด
  ส่งกลับที่โทรสาร 044-514614 หรือ e-mail : attapong9@hotmail.com (ภายใน 29 ก.ย.56)
- แบบกรอกข้อมูลเครือข่ายหน่วยบริการ (Master cup) หน่วยบริการใหม่...ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่ง กรอกข้อมูลนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียน..ทีนี่.. เพื่อรับสิทธิเข้าใช้ข้อมูล
  งานอนามัยแม่และเด็กและการตรวจสุขภาพและประกันสังคมคนต่างด้าว ดาวน์โหลดหนังสือ 
- การสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการสำหรับ รพ.สต. (Fix Cost) ปี 2556 ดาวน์โหลด
- การสนับสนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนฯ ปี 2556 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
- ผลการตรวจประเมิน MRA ปี 2556 ดาวน์โหลด
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2557..ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่งสำรวจและลงข้อมูลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ...ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือ รพศ./รพช.ทุกแห่ง กรอกแบบสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
  ตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)   ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 (ก่อน12.00 น.) ดาวน์โหลด
- กำหนดการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ครั้งที่ 1/2556
- กำหนดการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2556.....ดาวน์โหลด 
- ขอให้ รพ.ทุกแห่ง รายงานข้อมูลการให้บริการปีงบประมาณ 2555 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
   ไฟล์บันทึกข้อมูล 
- ขอความร่วมมือจาก สสอ. ตรวจสอบเลขที่บัญชีของ รพสต. และส่งสำเนาสมุดบัญชี(ทุกแห่ง)  ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือ รพ. รายงานผลการดำเนินงาน 3 แผน รอบ 6 เดือนแรก ภายในวันที่ 11 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือ รพ. สนับสนุนเงินสำหรับ รพ.สต. ครั้งที่ 2 / 2556 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม MRA ปี 2556

กิจกรรมของกลุ่มงานประกันสุขภาพ


ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามภารกิจงานหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 6/2557 (30-09-2557) อ่าน (27)
การประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 / 2557
(22-09-2557) อ่าน (27)
การประชุมพัฒนาระบบข้อมูลงานประกันสุขภาพ สำหรับโรงพยาบาลใหม่
(22-09-2557) อ่าน (35)
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินขึ้นทะเบียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพปี 2558
(23-06-2557) อ่าน (198)
การประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินUC ปีงบประมาณ 2557
(14-05-2557) อ่าน (201)
การประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน ผู้ป่วยนอกและเวชระเบียนผู้ป่วยใน"
(11-04-2557) อ่าน (224)
การประชุมปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน โปรแกรม Hosxp เพื่อรองรับระบบการเบิกจ่ายNational Clearing House (NCH)
(07-11-2556) อ่าน (406)
ประชุมชี้แจง เรื่อง การบริหารงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2557
(31-10-2556) อ่าน (423)

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ แยกรายอำเภอ และตำบล 
ประจำเดือน  กันยายน  2557


ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ (20-08-2552) อ่าน (6713)
บัญชีเกณฑ์คงค้าง (19-08-2552) อ่าน (1445)
ตรวจสอบเวชระเบียน(Audit) (19-08-2552) อ่าน (4693)
ชดเชยค่าบริการ(E-claim) (19-08-2552) อ่าน (1136)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (19-08-2552) อ่าน (1418)
กองทุนตำบล (19-08-2552) อ่าน (3788)
12 แฟ้ม OP/PP (19-08-2552) อ่าน (1516)
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (19-08-2552) อ่าน (1994)
งบประมาณ UC (19-08-2552) อ่าน (2635)
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
 
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2557
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
 
พยากรณ์อากาศ
   
   ดูผลโหวต  
ลิงก์การศึกษา / วิชาการ
  มมส. ศูนย์สุรินทร์(สม.7)  
  ม.ราม สุรินทร์(นิติศาสตร์2)  
  โครงการพัฒนางานวิจัย สสจ.สุรินทร์  
  แผนพัฒนารายบุคคล  
สาธารณสุขอำเภอ
  สสอ.ปราสาท  
  สสอ.เมืองสุรินทร์  
  สสอ.รัตนบุรี  
  สสอ.ศีขรภูมิ  
  สสอ.สำโรงทาบ  
  สสอ.โนนนารายณ์  
  สสอ.เขวาสินรินทร์  
  สสอ.สนม  
  สสอ.ศรีณรงค์  
  สสอ.ท่าตูม  
  สสอ.สังขะ  
  สสอ.จอมพระ  
  สสอ.ชุมพลบุรี  
สถานีอนามัย
  ศสช.สาโรช อ.ท่าตูม  
  สอ.ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์  
  สอ.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ  
  รพ.สต.ดม อ.สังขะ  
  รพ.สต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์  
  รพ.สต.ม่วงมูล อ.ท่าตูม  
  รพ.สต.สลักได อ.เมือง  
  รพ.สต.หนองเมธี อ.ท่าตูม  
กลุ่มงานประกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทร 044-516046